Escribe y encuentra lo que buscas:

Grau en Bioinformàtica : Dades i indicadors

Dades i indicadors

Dades bàsiques

CURS D’INICI DELS ESTUDIS ANY D’ESTUDIS DEL PLA VIGENT DURADA DEL PLA D’ESTUDIS (EN ANYS) OFERTA DE PLACES DE NOU INGRÉS AL PRIMER CURS
2016-17 3 3 40

Accés i matrícula

SOL·LICITUDS EN PRIMERA PREFERÈNCIA Alumnes que sol·liciten en primera opció l’accés a un estudi de la UPF en relació amb les places ofertes per a aquest estudi en primer curs.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
0,71 0,75 0,63 0,7 1,1
NOTA DE TALL Nota de tall
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
9,1 5,9 5,0 5,0 7,9
NOTA MITJANA Nota mitjana de la nota d’admissió dels estudiants de nou accés al primer curs.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
10,15 9,43 8,88 9,25 9,86
NOTA D’ACCÉS =9 Percentatge d’estudiants que han obtingut en la seva nota d’admissió a la universitat un resultat igual o superior a 9.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
83,33 74,29 47,50 59,40 67,60
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
42 40 40 32 36
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D’ADMISSIÓ
  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Més de 12,000 4 2,78 - 12,5 5,9
Entre 11,000 y 11,999 8 13,89 10,8 6,25 17,6
Entre 10,000 y 10,999 12 27,78 18,9 6,25 29,4
Entre 9,000 y 9,999 11 27,78 21,6 34,4 14,7
Menys de 8,999 7 27,78 48,7 40,6 32,4
Estudiants matriculats Total d’estudiants matriculats.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
109 96 86 57 36
Estudiants en primera opció Percentatge d'estudiants matriculats via PAU que van triar aquests estudis en primera opció.
2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
85,71 90 82,5 96,9 94,1
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER VIES
  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
PAU o assimilats 90,0 87,5 81,3 86,1
Titulats universitaris - 2,5 - 5,6
Cicles formatius - 2,5 - 2,7
PAU amb estudis universitaris iniciats - 2,5 15,6 5,6
CFGS amb estudis iniciats 10,0 5,0 3,1 -
Majors de 25 anys - - - -
Majors de 45 anys - - - -
Accés directe (més de 30 ECTS) - - - -
Distribució d'estudiants de nou accés per sexe
  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Home 57,5 63,0 37,5 52,8
Dona 42,5 38,0 62,5 47,2
Distribució d'estudiants de nou accés per edat
  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Fins a 18 anys 80,0 65,0 59,4 66,7
19 anys 5,0 15,0 21,9 22,2
20 anys - 5,0 3,1 5,6
Entre 21 i 25 anys 15,0 10,0 12,5 5,6
Entre 25 i 45 anys - 2,0 3,1 -
Més de 45 anys - - - -
Distribució d'estudiants de nou accés per procedència geogràfica
  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Barcelona 82,5 77,5 78,1 72,2
Girona 5,0 2,5 6,3 2,8
Lleida - - - 5,6
Tarragona 5,0 7,5 3,1 8,3
Resta d'Espanya 7,5 2,5 9,4 11,1
Resta del mon - 10,0 3,1 -

Professorat

Percentatge d'ECTS de docència impartida per doctores (amb idiomes) Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctors sobre el total d’hores de docència (incloses assignatures d’idioma).
2018-19 2017-18 2016-17
100 100 100
Percentatge d'ECTS de docència en FOB impartida per professorat a temps complet Percentatge d’ECTS de docència en assignatures de formació bàsica i obligatòria de professorat a temps complet.
2018-19 2017-18 2016-17
82,8 57,6 35,7
Relació estudiants per professor ETC Nombre d'estudiants a temps complet per professor equivalent a temps complet
2018-19 2017-18 2016-17
48,85% 42% 55%

Pràctiques externes i mobilitat

Percentatge d'estudiants en mobilitat

Percentatge d'estudiants en mobilitat/total d'estudiants

2018-19 2017-18 2016-17
1,16% - -

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

Grau de satisfacció amb l'assignatura Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta “Estic globalment satisfet/a amb l’assignatura”, en una escala de 0 a 10.
2018-19 2017-18 2016-17
7,3 7,5 7,42
Grau de satisfacció amb el /la professora/a Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta "Estic globalment satisfet/a amb el/la professor/a", en una escala de 0 a 10.
2018-19 2017-18 2016-17
7,9 7,6 7,6

Resultats acadèmics

Taxa de rendiment Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats
2018-19 2017-18 2016-17
76,14 75,90 77,59
Taxa de rendiment per notes d'admissió, total estudiants BDBI
  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 - 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 - 91,67 100,0
Entre 11,000 i 11,999 88,80 94,72 96,49
Entre 10,000 i 10,999 75,24 84,31 92,67
Entre 9,000 i 9,999 80,23 68,03 84,0
Entre 8,000 i 8,999 43,89 53,49 51,43
Entre 7,000 i 7,999 59,59 56,2 50,83
Entre 6,000 i 6,999 20 83,33 100,0
Entre 5,000 y 5,999 45,35 66,67 10,0
Accés directe - - -
Taxa de rendiment per notes d'admissió, estudiants de nou accés
  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 13,000 i 13,999 - 100,0 100,0
Entre 12,000 i 12,999 100 88,89 100,0
Entre 11,000 i 11,999 94,74 89,39 96,49
Entre 10,000 i 10,999 94,21 91,46 92,67
Entre 9,000 i 9,999 95,26 61,3 84,0
Entre 8,000 i 8,999 70,53 32,82 51,43
Entre 7,000 i 7,999 57,32 54,7 50,83
Entre 6,000 i 6,999 31,58 75,0 100,0
Entre 5,000 i 5,999 - 66,67 10,0
Accés directe - - -
Taxa de rendiment per notes d'accés, estudiants de nou accés
  2018-19 2017-18 2016-17
Entre 9,000 i 9,999 100,0 55,0 100,0
Entre 8,000 i 8,999 83,22 77,99 96,55
Entre 7,000 i 7,999 92,26 85,83 84,52
Entre 6,000 i 6,999 79,53 47,68 62,67
Entre 5,000 i 5,999 - 69,17 10,0
Accés directe - - -
Taxa de rendiment en el primer curs Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats en el primer curs
2018-19 2017-18 2016-17
63,25 65,94 77,59
Taxa d'abandó en el primer curs Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis.
2018-19 2017-18 2016-17
42,50 28,57 19,44
Taxa d'abandó en el primer curs per règim de permanència Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis (règim de permanència).
2018-19 2017-18 2016-17
32,50 28,57 16,67
Taxa d'abandó Percentatge d’estudiants que abandonen els estudis respecte a la cohort inicial.
Cohort 2018-19 Cohort 2017-18

Cohort 2016-17

42,50 27,78 19,44

Estudiants amb beca

Estudiants amb beca ESCI-UPF Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2018-19 2017-18 2016-17
31,40 33,33 52,78
Estudiants amb beca general i de mobilitat i/o beca d'equitat Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2018-19 2017-18 2016-17
13,95 8,77 5,56